Huurwaarde 1782

 

Origineel

Huur der huijsen & erven alhier aan Paramaribo opgenomen en getaxeerd door de WelEdele Heeren Joh. Mijnen & Claus Reed en als daartoe uijt het Collegie der WelEdeele Achtbare Heeren Houtvesters en Commissarissen der 's Lands gemeenen weijde gecommitteerd. En in geschrifte gebragt door den Boekhouder en Cassier W.P. Bley als volgd.

Paramaribo, 13 januari 1782.

[Eigenaar, huisnummer, met straatnaam en zijde in de kop, en huurwaarde onder taxatie]

 

Nationaal Archief, 1.05.10.02 Raad van Politie,

inv.nr.116, Minuut-notulen Hof van Politie betreffende politieke zaken, met bijlagen. (Bijlagen Politieke Notulen), dec 1781-mrt 1782, (scans), scan 133 t/m 151.

 

Huisnummer

Een commissie van twee man uit het College van Commissarissen van de Gemene Weide kreeg 31 augustus 1781 de opdracht de huizen en erven “onder behoorlijke Nummers te brengen, volgens de wijk waarin ze gelegen zijn”. Na drie maanden was hun rapport klaar. De verkregen wijklijst is op volgorde van huisnummer, met in de kop vermelding Eerste Wijk (2e, 3e en 4e) en straatnaam, met zijde (links of rechts).

De eerste wijk telde 118 nummers, de tweede wijk telde 182 nummers, de derde wijk telde 125 nummers en de vierde wijk had er 590. De 'nieuwe uitleg', met de buurten als voorstad Zeelandia, Kauwknie en Frimangron komen niet voor in de wijklijst.

 

Aanslag en huurwaarde  

Op 4 februari 1782 werd besloten het belastingpercentage te verhogen van 1% naar 2% van de getaxeerde huurwaarde. De belastingaanslag is niet opgenomen in het origineel.

De aanslag is te berekenen vanuit de huurwaarde.

De bedragen zijn in Surinaamse guldens, stuivers en penningen.

 

Bronteksten

NB: Willem Pieter Bley was op 29 maart 1781 benoemd tot boekhouder en kassier van 's Lands Gemene Weide. (notulen 10 mei 1781, scan 12)

 

Raad van Politie, Notulen 31 augustus 1781 (inv.nr.114 scans 533-535), Huijzen en erven aan Paramaribo, daarvan door de Commissarissen der Gemeene Weide inspectie te neemen ter tauxatie.

Waarna is goedgevonden en geresolveert omme Commissarissen der Gemeene Weijde te aucthoriseeren gelijk gedaan worden mitsdeesen, omme met den eersten, behoorlijke Inspectie te neeme van alle de Huijsen en Erven alhier aan Paramaribo geleegen, de reëele waarde der Huure welke teegenswoordig sijn doende op te neeme, offte wel die behoorde en konde opbrengen, te Tauxeren.

Deselve Huijze en Erve onder behoorlijke Nummers te brengen volgens de wijk waarinne geleegen zijn, en de namen der teegenwoordige Eijgenaars, van dat alles pertinente aanteekeninge te maaken, en deselve ad primum van de aanstaande ordinaire sessie van deesen Hove te fourneeren, omme deselve gesien alsdan bij den Hove te worden gedisponeerd zooals zal worden bevonden te behooren.

En zal gem. Commissarissen hiervan Extraxt worde gegeeven.Raad van Politie, Notulen 18 december 1781 (inv.nr.115 scans 259-264), Huur der Huijzen en erven aan Paramaribo.

Hebben de raaden Houtvesters overgelegt, een schrifftuur geintituleert, Huur der Huijsen en Erven alhier aan Paramaribo etc., geformeerd door twee leeden uijt het Collegie van Commissarissen der Gemeene Weijde en door gem. Collegie aan raaden Houtvesteren voorn. geextradeert.

Welke schrifftuur gesien en geexamineert zijnde, is bevonden niet alleen in de bepaalinge van de Huure der Huijsen en Erven, diversche irregulariteijten te zijn begaan, waar bovendien deselve geheel is affwijkende van de Resolutie van deese Hove de dato 31 augusti laatstleeden, als volgens welke de reële waarde der Huure die dezelve Huijze en Erven teegenswoordig zijn doende, offte wel die behoorde en konde opbrengen te Tauxeren.

Waaromme dan is goedgevonden en geresolveerd Commissarissen van de Gemeene Weijde de novo te aucthoriseeren, gelijk gedaan word mits deezen omme ten spoedigste andermaal behoorlijke Inspectie te neemen van alle Huijzen en Erven alhier aan Paramaribo geleegen, de reële waarde der Huure welke tegenwoordig zijn doende op te neemen, en aan te teekenen, en de Huure van de soodanige welke niet verhuurt maar door den Eijgenaar zelve bewoond worden off leedig staan, meede na de teegens woordige omstandigheijd en in eevenreedigheid der verhuurt wordende te Tauxeren.

Ende voorts van dat alles pertinente aanteekeninge te maaken ingelijke forma als de voorsz. thans overgelegde lijste is gedaan mitsgaders deselve is 't doenlijk nog voor het eijnde deeser maand in hande van Raaden Houtvesters te stellen.

En sal gem. Commissarissen der Gemeene Weijde hiervan extract zonder verdere resumptie gegeeven worden.

 

Raad van Politie, Notulen 4 februari 1782 (inv.nr.116 scans 117-123), Tauxatie der Huur van de Huijsen en Erven.

En welke thans meede waare overleggende de lijste der opnieuw en ter obedientie aan de Resolutie van deezen Hove in dato den 18 december 1781 door Commissarissen der Gemeene Weijde gedaane Tauxatie van de Huuren der Huijzen en Erve aan Paramaribo.

Het welke gehoort en voorsz. Lijste bevonden zijnde thans te kunne worden gehouden voor voldoenent aan voorn. Resolutie.

Zoo is door den Raad aan Boekhouder-Generaal voorgedraagen.

Dat in consideratie van de aanmerkelijke verminderinge welke het montant der Huure van de Huijzen en Erven komen uijt te leeveren, en uijt de belastinge van welke nogthans de voornaamste inkomste der Cassa van de Gemeene Weijde moet worden gevonden, gen. Belastinge in plaatse van één behoorden te worden gestelt op twee percento van die Huure op welke bij voorn. overgelegde lijste zijn worden genoteerd en getauxeert.

Dat ten eijnde die heffinge op eene rigtige wijze geschiede teevens zoude kunnen worden bepaalt:

  1. dat in cas van wanbetalinge bij verkoop, de koopers aanspraakelijk blijve.
  2. dat de betaalinge van de heffinge zal moeten geschieden binnen de drie eerste maanden van ijder jaar op pane van in het dubbelt te vervallen.
  3. dat gelijk bij aansegginge van Commissarissen van de Gemeene Weijde alle Huijzen en Erven onder Nummers zijn gebragt, die geenen welke bevonden zal worden daar aan niet voldaan te hebben zal vervallen in de dubbele quotisatie.
  4. dat die geene welke op een thans leedig zijnde erff, eenig gebouw aanlegt oft plaats, gehouden zal zijn, daarvan binnen drie weeken na de voltooijing, kennisse te geeven ten Comptoire der gemeene weijde om meede onder zijn Nummer gebragt, en daar van de nagedaane Tauxatie, de quotisatie betaalt te worden.
  5. en eijndelijk, dat die een Huijs en Erven komt te koopen, daar van binnen drie weeken na het doen van Transport, kennisse zal moeten geeven aan het voorsz. Comptoir, omme aldaar op zijn Naam te worden overgeboekt, waar voor aan den Cassier der Gemeene Weijde zal worden betaalt thien stuijvers. Alsmeede op pane van dubbelde betalinge der heffingen.

Alle het welke gehoort en daar over gedelibereert zijnde, is goed gevonden en geresolveert.Bronnen 1782-1787

Nationaal Archief, 1.05.10.02 Raad van Politie,

inv.nrs.114-116, Minuut-notulen Hof van Politie betreffende politieke zaken, met bijlagen. (Bijlagen Politieke Notulen), 1781-1782.

 

Nationaal Archief, 1.05.10.07 Administratie van Financien, Boekhouder-Generaal / Controleur-Generaal,

inv.nr.119 Contrakasboek van het Comptoir van de Gemene Weide, 1785 (no.6) scans

inv.nr.120 Contrakasboek van het Comptoir van de Gemene Weide, 1786-1787 scans

NB ontbrekende delen: 1782-1784.

NB de 'contra rolleur' of controleur moest de financiële administratie controleren.

NB betalingen alleen op naam, zonder huisnummer.