Huurwaarde 1827

 

Origineel

Kohier der Getaxeerde Huurwaarde van Huisen aan Paramaribo.

volgens welk de Belasting van vier percent op de Huishuren aan het Kantoor der

Gemeene Weide & Landtaxen door de Eigenaren der Huisen wordt betaald,

beginnende met den Eersten Januari 1827.

 

Het huurwaarde kohier geeft een overzicht van de op dat moment bestaande Oude Wijk huisnummers (OW) met de eigenaren, de bruto-taxatie, 1/6 aftrek, de netto-taxatie én de belastingaanslag van vier procent. Het is daardoor tevens een aanslagregister.

De schrijver van kohier 1827 is soms wat slordig in de notatie van de namen, daarom is bij verschil of onduidelijkheid de schrijfwijze in het kohier 1829 aangehouden.

In het register staat in de kop vermeld de straatnaam, met zijde (links en rechts) en de wijkletter. De wijken A, B, C, D en de buurten Kauwknie en voorstad Zeelandia of Combé ingeschreven op volgorde van looproute der wijkmeesters. Het kohier van 1827 is onvolledig, het mist t.o.v. 1829 diverse huisnummers en de buurten Kauwknie en voorstad Zeelandia of Combé ontbreken geheel.

 

Wanneer gedurende de periode 1827-1829 een transport plaatsvond van het erf is de oude eigenaar doorgehaald en de nieuwe eigenaar ingeschreven onder vermelding van de transportdatum.

 

Nationaal Archief, 1.05.11.09 Gemeentebestuur, Gemeente-ontvanger (der Kolonie Suriname), inv.nr. 35, Kohier van getaxeerde huurwaarde van huizen en erven, 1827-1828. (deel no.1) scans

inv.nr. 36, Kohier van getaxeerde huurwaarde van huizen en erven, 1829. (deel no.2) scans

 

Huisnummer

Oude Wijk, met bis nummers.

 

 

Bronbewerking Grootboek

Onder 'aanslag' de door mij berekende belastingaanslag.

Huis La. en No. (OW), straatnaam en straatzijde zijn identiek als in 1830, eventuele afwijkingen zijn toegelicht onder opmerkingen.

Toegevoegd is een vlgno. die de volgorde weergeeft in 1830. De kolom 'transport', voor het vermelden van nieuwe of oude eigenaren en de datum van transport, zoals vermeld in het register.
Aanslag en huurwaarde

De laagste getaxeerde huurwaarde in 1827 was 20 gulden, de hoogste was 3600 gulden. De commissie rekende met eenheden van 5 gulden. De getoonde huurcontracten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

Van de getaxeerde huurwaarde werd 1/6 in mindering gebracht voor onderhoud. Over de verkregen netto-huurwaarde werd vervolgens 4% belasting geheven.

De bedragen zijn in Nederlandse guldens en centen.Bronteksten

Gouvernementsblad Suriname 1825 no.6, 15 november 1825, waarbij in werking wordt gebragt de Decimale Berekening bij de deeling van de Koloniale Geldswaarde.

In alle Administratie boeken ipv Gulden, a 20 Stuivers a 16 Penningen (tot 31 december 1825) nu Gulden a 100 centen (per 1 januari 1826).

 

Gouvernementsblad Suriname 1826 no.4, 25 oktober 1826, Publicatie behelzende bepalingen omtrent de intrekking van het Surinaamsche papiergeld.

De invoer van het Nederlands muntstelsel én bankpapier in Suriname.

Zie ook Algemeen Handelsblad 9 april 1845, ingezonden stukken : Het Adres over de Surinaamsche Aangelegenheden en de Redevoering van den Minister van Kolonien.

 

Surinaamsche Almanak voor het jaar 1828, p.170.

Art. 6.

Ter vervanging van het Surinaamsch courant zal, te rekenen van den 1 Januarij 1827, de Nederlandsche Gulden de eenheid van berekening zijn in alle handelingen van of met den lande, mitsgaders in alle geregtelijke transporten, acten en obligatiën.

Art. 8.

Van en met 1o. Januarij 1827, zullen de Gouvernements-Boeken en die van alle openbare administratiën in Nederlandsche guldens en centen worden gehouden, en zullen de, op den laatsten December 1826, bij dezelve openstaande saldo's op nieuwe rekening in Nederlandsche guldens en cents worden overgebragt, in verhouding van drie honderd tien Surinaamsch tot honderd gulden Nederlandsch.

 

Gouvernementsblad Suriname 1826 no.6, 20 december 1826, regeling Belastingmiddelen.

Per 1 januari 1827 Nederlandsch Courant (Nfl.) i.p.v. Surinaamsch Courant (Sfl).

Met omrekentabel: Sfl 100,- = Nfl. 32,25 ; Nfl 100,- = Sfl 310.

Een tiërcering van de waarde.

In 1829 is met de instelling van de West-Indische Bank het Surinaamse bankpapier weer in omloop gebracht.

 

Publicatie van 19 november 1828 (GB no.17), bevattende reglementaire bepalingen voor de Plaatselijke en Landelijke Policie. [Politieverordening voor eigenaren van huizen en erven]

art. 33 boven de hoofddeur van een huis moet nummer en letter van de wijk staan vermeld, bij een erf op een paal.Bronnen 1827-1829

Nationaal Archief, 1.05.11.09 Gemeentebestuur, Gemeente-ontvanger (der Kolonie Suriname),

inv.nr. 35, Kohier van getaxeerde huurwaarde van huizen en erven, 1827-1828. (deel no.1) scans

inv.nr. 36, Kohier van getaxeerde huurwaarde van huizen en erven, 1829. (deel no.2) scans

 

Nationaal Archief, 1.05.11.07 Administratie van Financien (1828-1832), Controleur-Generaal Financien,

inv.nr.55, Contrakasboek van het kantoor van de gemene weide en landtaksen, 1827-1828. scans

Ontvangsten uitgesplitst naar: huurwaarde, erfpacht, bruggen en wegen, paarden en rijtuigen, akkergelden, admissie celen, tiende verhoging, zegelrecht, exploictatie en executie leges. Ontvangsten op datum met naam, zonder adres.

 

Nationaal Archief, 1.05.11.07 Administratie van Financien (1828-1832), Kantoor van de gemene weide en landtaksen,

inv.nr.77, Journaal van ontvangsten van de gemene weide, 1828, 1 deel. scans

NB (april 1828 – december 1828), 28 folio's

Ontvangsten uitgesplitst naar: huurwaarde, erfpacht, bruggen en wegen, paarden en rijtuigen, akkergelden, admissie celen, tiende verhoging, zegelrecht, exploictatie en executie leges. Ontvangsten op datum met naam en adres bij huurwaarde, maar bij erfpacht op nummer.